טופס בקשה לחברות בעמותה ישראלית לכלב הקשיש ע"ר 58065736

אני מבקש/ת בזה להיות חבר/ה בעמותה ישראלית לכלב הקשיש. מטרות העמותה והתקנון ידועים לי. אם אתקבל לחברות בעמותה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון, את החלטות הועד והאסיפה הכללית של העמותה. 

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי כל הפרטים שיצוינו על ידי בטופס זה נכונים.